Personvernerklæring, brukervilkår og kjøpsbetingelser

1. Avtalen

Denne avtalen gjelder kjøp av produkter via vår nettbutikk (www.abralife.no/shop), og inngås mellom Fell Connect (videre omtalt som «Selger» eller «Part») og en forbruker som bestiller varer eller tjenester på Selgers nettsider («Kjøper» eller «Part»).

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger angitt ved bestilling og eventuelle andre vilkår som er særskilt avtalt mellom Selger og Kjøper. Ved eventuell motstrid, går det som er særskilt avtalt mellom Partene foran Salgsbetingelsene, med mindre det strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Selgers kontaktinformasjon

Selger er Fell Connect AS

Selgers adresse: Bragernes Torg 2, 3017 Drammen

Selgers organisasjonsnummer: 824 441 472

Telefonnummer: 23 96 02 51

 

3. Pris

Alle angitte priser og transportkostnader for varer på Selgers nettsider inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for produkter som leveres til adresser i Norge utenom Svalbard. Det er de priser for varer som er angitt i Nettbutikken på bestillingstidspunktet som gjelder. Eventuelle etterfølgende prisendringer har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom Kjøper har bestilt et produkt til levering til en adresse utenfor Norge, kan det påløpe tilleggsavgifter i forbindelse med toll, samt transportkostnader.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge Parter når Kjøper har sendt bestilling og mottatt bestillingsbekreftelse fra Selger.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det, f.eks. som følge av skrive- eller tastefeil på Selgers nettsider, er angitt feilaktig informasjon om produktets pris eller egenskaper og Kjøper innså eller burde ha innsett at det forelå slik feil.  

 

5. Betaling

Betalingen utføres gjennom Kundens valgte betalingsløsning ved fullført bestilling.

Dersom Kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven samt purregebyr og omkostninger iht. inkassolovgivningens regler.

 

6. Angrerett

Kjøper har angrerett og kan gjøre bruk av angreretten ved å følge instruksene i denne artikkelen. Angrefristen utløper 14 dager etter levering, jf. angrerettloven § 21.

Ved bruk av angreretten, må Kjøper returnere varen(e) til Selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må dekke kostnadene ved retur av varen(e).

 

7. Levering og risikoen for varen

Levering er skjedd og risikoen for varene går over på Kjøper når Kjøper eller dennes representant har overtatt varene. Selger har risikoen for varene (for skader under transport o.l.) inntil levering er utført. Dersom det avtales at Kjøper skal hente varen på et annet sted enn hos Selger (f.eks. på Posten), går risikoen for varen over på Kjøper når leveringstiden er inne og Kjøper er kjent med at varen er stilt til Kjøpers rådighet på leveringsstedet.

Antatt Leveringstidspunkt fremgår ved bestilling og vil være senest 30 dager etter bestilling. Selger vil gi Kjøper informasjon om eventuelle forsinkelser. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, kan Kjøper ha rett til å heve kjøpet jf. forbrukerkjøpsloven § 19 jf. § 23.

Når Kjøper har overtatt varene, bør Kjøper ved første anledning undersøke om det er riktige varer som er mottatt og at varene ikke er skadet eller har andre feil eller mangler. Kjøper bes ta kontakt med Selger vså snart som mulig dersom Kjøper oppdager skader, mangler eller feil ved varer som er levert.

 

8. Garanti

Selger tilbyr garanti for produkter produsert av Selger eller Selgers konsernselskaperEn fullstendig oversikt over de garantivilkår som gjelder for Selgers produkter, finnes her. Selger tilbyr ingen garanti for produkter produsert av tredjeparter og er ikke bundet av eventuelle garantier gitt av tredjeparter for slike tredjeparters produkter. For mer informasjon om garanti for eventuelle tredjepartsprodukter, bes Kjøper oppsøke produsenten av det aktuelle produktet. Selgers garanti for produkter produsert av Selger begrenser ikke Kjøpers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Forsinkelse og manglende levering

Dersom Selger ikke leverer, eller leverer varen(e) for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper ha rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen eller kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

 

9. Mangler eller feil ved varen

Dersom varen(e) har feil eller mangler, kan Kjøper ha rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen eller kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Dersom Kjøper ønsker å fremme krav på grunnlag av at varene(e) har feil eller mangler, må Kjøper gi Selger melding om dette (reklamasjon) innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget manglene, jf. forbrukerkjøpsloven § 27

Reklamasjon fremsettes skriftlig via vårt webskjema. Alle henvendelser besvares så snart som mulig. Dersom det er nødvendig, vil Selger iverksette tiltak for å undersøke og utbedre mangelen. Dersom det viser seg at det ikke foreligger en mangel, kan Selger kreve at Kjøper dekker Selgers kostnader til undersøkelser som har vært nødvendige for å avdekke hvorvidt det forelå en mangel, samt eventuelle reparasjonskostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

 

10. Salgspant

Selger forbeholder seg salgspant i alle leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet jf. panteloven § 3-14.

 

11. Behandling av personopplysninger

Selgeres behandling av personopplysninger om Kjøper utføres i samsvar med til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, og i henhold til Leverandørens personvernerklæring, som er tilgjengelig her.

 

12. Endring av salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å oppdatere og justere Salgsbetingelsene.

 

13. Lovvalg og konfliktløsning

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom partene, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten behandles av de ordinære norske domstoler. Denne bestemmelsen begrenser ikke eventuelle ufravikelige rettigheter forbrukere bosatt i andre EØS-land måtte ha etter nasjonal lovgivning i sitt hjemland.

Waterguard Hub Standard

Model: W3701

United States

FCC ID: 2AFOZ-W3701

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada
IC: 20622-W3701Waterguard Water Sensor

Model: W3703

United States

FCC ID: 2AFOZ-W3703

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure
This device has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure.

Canada
IC: 20622-W3703

Abra tilbyr 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett på alle sine produkter. Les mer om våre garantivilkår under.

 

Abra Produktgaranti

 

1. Garantiens omfang

Disse garantivilkår gjelder mellom Fell Connect AS, org.nr. 824 441 472, Nedre Storgt. 46, 3015 DRAMMEN (heretter «Abra») på den ene siden, og forbrukeren på den annen side.


Garantien gjelder for de Abra produkter og tilbehør som er omhandlet på www.abralife.no.
Garantien er ment å gi forbrukeren et utvidet vern i forhold til forbrukerlovgivningens alminnelige
bestemmelser. Garantien erstatter ikke ordinære forsikringsordninger, så som vannskadeforsikring,
innboforsikring og lignende.


2. Vilkår for garantiens gyldighet

For at garantien skal gjelde, må forbrukeren kunne dokumentere eller på annen måte sannsynliggjøre at
følgende vilkår er oppfylt:

  • Produktet må ha vært kjøpt gjennom en av Abra's autoriserte forhandlere senest fem år før den dato et garantikrav oppstår.
  • Produktet må ha blitt installert og testet av autorisert installatør før systemet ble tatt i bruk.
  • Dersom Produktet har vært tilkoblet husets alarmanlegg eller tilsvarende elektroniske systemer, må
    dette ha vært gjennomført av autorisert el.installatør.
  • Produktet må ha vært installert og testet av installatøren i overensstemmelse med Abra's
    installasjonsveiledning.
  • Produktet må i garantitiden ha vært brukt, testet og vedlikeholdt av forbrukeren i overensstemmelse med Abra's brukerveiledninger.
  • Produktet må kun ha vært montert med Abra originaldeler.


3. Garantiens rekkevidde

Abra garanterer at Produktet skal fungere til sitt formål og uten funksjonsfeil eller andre typer mangler i materialer og programvare fra og med kjøpstidspunktet og i fem år deretter.
I garantitiden dekker Abra kostnadene ved reparasjon av det angjeldende produkt, eventuelt installasjon av nytt og tilsvarende produkt dersom det angjeldende produkt ikke lar seg reparere regningssvarende.
Abras produkter er videre dekket av en alminnelig ansvars- og garantiforsikring, begrenset til NOK
200.000 pr. tilfelle ved person- og/eller eiendomsskade.


4. Begrensninger i garantiansvaret

Abra står ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller andre mangler ved Produktet som har sin årsak i annet enn produktets konstruksjon og utførelse, herunder bl.a. svikt i kundens eget alarmsystem, mekanisk påført skade etc.
Abra står ikke ansvarlig for utskiftning og/eller reparasjon av Produktet samt eventuell erstatning for annet direkte økonomisk tap som oppstår som følge av garantibrudd.
Abras ansvar omfatter således ikke følgetap, konsekvenstap eller andre former for indirekte tap.
Forbrukeren har for øvrig selv ansvar for å søke å begrense et potensielt eller faktisk skadeomfang så langt dette er mulig. I den grad forbrukeren unnlater slik skadebegrensning, kan Abras erstatningansvar lempes eller falle helt bort.


5. Garantikrav og reklamasjoner

Abra må motta varsel så snart som mulig dersom feil på Produktet kan lede til garantikrav og/eller
erstatningskrav, eksempelvis ved fare for vannskader. Abra skal ha rett til å velge hvorvidt Abras eget personell eller annet autorisert fagpersonell skal sendes ut til installasjonsstedet, samt å avgjøre hvordan garantikravet kan imøtekommes.
Dersom Abra ikke responderer innen rimelig tid på forbrukerens henvendelse, har forbrukeren rett til å kontakte autorisert rørlegger direkte.

 

6. Forbrukerens erstatningsansvar

Forbrukeren kan gjøres ansvarlig for utlegg, kostnader og annet tap som er påført Abra i oppfølgingen av forbrukerens urettmessige garantikrav, herunder men ikke begrenset til egen ressursbruk, utlegg og kostnader til autorisert rørlegger eller annet kvalifisert fagpersonell, utgifter til reise etc.


7. Verneting

Ved tvister eller annen uenighet vedrørende gyldigheten, tolkningen eller håndhevelsen av denne
produktgaranti, skal norsk lov gjelde. Tvister som ikke kan løses gjennom minnelige forhandlinger mellom forbrukeren og Abra, skal løses ved de alminnelige norske domstoler med mindre ufravikelig lovgivning bestemmer at annet verneting skal gjelde.

1.  Abralife app

Disse brukervilkårene beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av Abralife mobilapplikasjon («Abralife app»). Brukervilkårene kommer i tillegg til vilkårene for hvert abonnement, produkt eller tjeneste.

Fell Connect AS leverer Abralife app og er din avtalepart i forbindelse med bruk av Abralife App og kjøp av tilgjengelige produkter, tjenester og abonnementer (videre omtalt som "vi" eller "oss").

 

2. Brukerkonto

For å få tilgang til abonnementer og tjenester i Abralife app, eller for å få tilgang til opplysninger om abonnementer du allerede har tilgang til, må du opprette en brukerkonto. Ved opprettelse av brukerkonto, må du oppgi ditt navn, mobilnummer og adresse. Vi vil benytte ditt mobilnummer og din adresse til å sjekke om du allerede benytter ett av våre Abonnementer eller Tjenester. I så fall vil vi benytte din eksisterende bruker-ID og knytte Abralife til denne i brukerkontoen din. Vi vil også be deg oppgi e-postadressen din, slik at vi også kan bruke denne for identifikasjonsformål og for å sende deg informasjon om oppdateringer mv.  Vi vil ikke sende markedsføring til din e-postadresse med mindre du har samtykket til dette.

For å opprette brukerkonto må du være over 15 år og akseptere disse brukervilkårene. 

Du kan avslutte din brukerkonto ved å gå inn på «Min bruker» og velge «Slett min bruker». Brukerkontoen din vil da slettes øyeblikkelig. Sletting av brukerkonto innebærer ikke at dine abonnementer avsluttes. Vilkårene for avslutning av abonnementer er regulert i abonnementsvilkårene. Abonnementsvilkårene inneholder også informasjon om din angrerett.

 

3. Immaterielle Rettigheter

Immaterielle rettigheter til innholdet i Abralife.

Alt innhold i Abralife App, bortsett fra din persondata, eies av oss og er beskyttet av immaterielle rettigheter. Det skjer ingen overføring av rettigheter fra oss til deg ved bruk av Abralife app eller tilhørende tjenester.

 

4. Personvern

For å kunne administrere din brukerkonto må vi behandle visse opplysninger om deg. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter i forbindelse med behandlingen. 

 

5. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Abralife app bl.a. for å møte nye behov og videreutvikle våre tjenester. Dette kan være endringer i brukervilkårene, salgsvilkårene, eller personvernerklæringen, samt innholdet i våre produkter, abonnementer og tjenester.

Dersom det blir nødvendig å innhente nytt samtykke fra deg i forbindelse med endringene, vil du bli bedt om dette før endringene blir tilgjengelige.

 

6. Overføring

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter i forbindelse med levering av ABralife app til et annet selskap.

 

7. Ansvar

Vi er ansvarlige for at alle opplysninger og data er riktige, forutsatt at du har gitt riktige personopplysninger. Vi tar likevel forbehold om trykkfeil, teknisk svikt, driftsstans og lignende uforutsette hendelser.

 

8. Misbruk

Vi forbeholder oss retten til endre eller slette din brukerkonto, endre innholdet og/eller nekte enkeltpersoner tilgang til Abralife app dersom det foreligger saklige grunner for dette. Dette gjelder særlig dersom vi har grunn til å tro at det foreligger brudd på abonnementsvilkårene.  

Før vi eventuelt gjør endringer eller sletter en brukerkonto, vil tilgangen til den aktuelle brukerkontoen bli midlertidig sperret. Hvis brukerkontoen slettes på grunn av misbruk, kan du bli nektet å opprette en ny brukerkonto.

 

9. Tvister

Disse brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuell tvister med tilknytning til brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler.

1. Abra Borettslagsportal

Disse brukervilkårene beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av https://portal.abralife.com/ («Abra Borettslagsportal»). Brukervilkårene kommer i tillegg til vilkårene for hvert abonnement, produkt eller tjeneste.

Fell Technology AS leverer Abra Borettslagsportal og er din avtalepart i forbindelse med bruk av Abra Borettslagsportal og kjøp av tilgjengelige produkter, abonnementer og tjenester (videre omtalt som «vi» eller «oss»).

Abra Borettslagsportal er kun tilgjengelig for personer som representerer sitt borettslag. Beboerne i borettslaget kan ikke opprette egne brukerkontoer i Abra Borettslagsportal. Beboerne i borettslaget kan opprette egne brukerkontoer i Abralife mobilapplikasjon («Abralife app»), hvor brukerne kan få opplysninger om de produkter og tjenester de har tilgang til gjennom sitt borettslag. Se egne brukervilkår for bruk av Abralife app.

 

2. Brukerkonto

Borettslag som har inngått avtale om kjøp av våre tjenester, kan opprette brukerkonto i Abra Borettslagsportal. For å opprette brukerkonto i Abra Borettslagsportal, må en representant fra borettslaget opprette brukerkonto på borettslagets vegne.

Ved opprettelse av brukerkonto, må representanten for borettslaget oppgi sitt navn, mobilnummer og opplysninger om hvilket borettslag representanten opptrer på vegne av, samt hvilken stilling vedkommende har i borettslaget. For å opprette brukerkonto må representanten akseptere disse brukervilkårene. Ved behov kan vi kreve fremlagt dokumentasjon på at den som oppretter brukerkonto er bemyndiget til å opptre på vegne av borettslaget.

Representanten kan avslutte borettslagets brukerkonto i Abra Borettslagsportal, ved å gå inn på «Min bruker» og velge «Slett bruker». Brukerkontoen vil da slettes øyeblikkelig. Sletting av brukerkonto innebærer ikke at borettslagets abonnementer avsluttes.  Vilkårene for avslutning av abonnementer er regulert i abonnementsvilkårene.  

Abra Borettslagsportal gir borettslagets representant adgang til å innhente opplysninger om hvilke installasjoner som er utført i borettslagets boenheter. Borettslagets representant vil også ha adgang til å innhente opplysninger om hvorvidt produktene som er installert i hver husstand er (i) tilkoblet, og (ii) avgir noen feilmeldinger eller varslinger.

 

3. Immaterielle rettigheter

Alt innhold i Abra Borettslagsportal, bortsett fra brukernes persondata, eies av oss og er beskyttet av immaterielle rettigheter. Det skjer ingen overføring av rettigheter fra oss til borettslaget ved bruk av Abra Borettslagsportal eller tilhørende tjenester.

 

4. Personvern

For å kunne administrere borettslagets brukerkonto, må vi behandle opplysninger om borettslagets representant, samt de husstander i borettslaget som mottar våre tjenester. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan behandler personopplysninger. 

 

5. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Abra Borettslagsportal bl.a. for å møte nye behov og videreutvikle våre tjenester. Dette kan være endringer i brukervilkårene, salgsvilkårene, eller personvernerklæringen, samt innholdet i våre produkter, abonnementer og tjenester.

Dersom endringene nødvendiggjør innhenting av nytt samtykke, vil borettslagets representant bli bedt om dette før endringene blir tilgjengelige.

 

6. Overføring

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter i forbindelse med levering av Abra Borettslagsportal til et annet selskap.

 

7. Ansvar

 Vi er ansvarlige for at alle opplysninger og data er riktige, forutsatt at brukerne har gitt riktige personopplysninger. Vi tar likevel forbehold om trykkfeil, teknisk svikt, driftsstans og lignende uforutsette hendelser.

 

8. Misbruk

 Vi forbeholder oss retten til å endre eller slette borettslagets brukerkonto, endre innholdet og/eller nekte borettslagets representant tilgang til Abra Borettslagsportal, dersom det foreligger saklige grunner for dette. Dette gjelder særlig dersom Vi har grunn til å tro at det foreligger brudd på abonnementsvilkårene.

Før vi eventuelt gjør endringer i eller sletter en brukerkonto, vil tilgangen til den aktuelle brukerkontoen bli midlertidig sperret. Hvis brukerkontoen slettes på grunn av misbruk, kan den aktuelle representanten bli nektet å opprette en ny brukerkonto. Borettslaget vil i slike tilfeller kunne opprette ny brukerkonto ved å utpeke en ny representant.

 

9. Tvister

Disse brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuell tvister med tilknytning til brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler.

Fell Connect AS (org.nr. 824 441 472), Bragernes Torg 2, 3017 Drammen. 

E-post: mail@felltech.no, Telefon: +47 32 82 82 80

 

1. Alminnelige bestemmelser

1.1  Avtalens omfang

Avtalen gjelder levering av løpende tjenester relatert til lekkasjesikringssystemet Abra Waterguard+ («Tjenesten») og inngås mellom Fell Connect AS, org. nr 824 441 472, som leverandør («Leverandøren» eller «Part»), og en privatperson som bestiller Tjenesten («Kunde» eller «Part»). Ved å opprette bruker i Abra («Abra-bruker»), samt bestille tjeneste(r) i henhold til ordrebekreftelse på www.abralife.com eller bestille tjeneste(r) via telefon/e-post hos Leverandøren eller bestille tjeneste(r) via tredjepart  og angi «Jeg har lest og akseptert vilkårene i Abonnementsavtalen», har Kunden akseptert vilkårene i denne avtalen.

Kunden har angrerett og kan gjøre bruk av angreretten ved å følge instruksene i denne artikkelen. Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen ble inngått, jf. angrerettloven § 21. Kundens bestillingsbekreftelse og vilkårene angitt i den generelle avtaleteksten nedenfor utgjør til sammen Kundens avtale med Leverandør («Avtalen»). Leverandørens Tjeneste inkluderer montering og vedlikehold av tilhørende fysiske komponenter som Kunden får eiendomsrett til. En uttømmende beskrivelse av Tjenesten («Tjenestebeskrivelse») følger av ordrebekreftelsen.

Leverandøren leverer både fysiske komponenter og programvare. Dersom Kunden velger å kjøpe både programvare og fysiske komponenter direkte fra Leverandøren, vil Leverandøren utføre installasjon i henhold til punkt 3.1 og 3.2 nedenfor. I slike tilfeller vil Kundens oppsigelse av Avtalen også kunne medføre et bruddgebyr (til dekning av Leverandørens kostnader), som beskrevet i punkt 2.3 i denne Avtalen, og som angitt i Kundens ordrebekreftelse.

Dersom Kunden kjøper fysiske komponenter av andre enn Leverandøren, vil Leverandøren ikke ha ansvar for utføring av installasjon. I slike tilfeller vil vilkårene i punkt 3.1 og 3.2 om installasjon og punkt 2.3 om bruddgebyr ikke gjelde.

 

 

2. Varighet og oppsigelse

2.1  Varighet

Avtalen trer i kraft fra Kundens bestilling på våre nettsider er gjennomført og bekreftet («Avtaleinngåelsestidspunktet»).  Avtalen løper på ubestemt tid inntil den sies opp i henhold til punkt 2.2

 

2.2  Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 (en) måneds varsel regnet fra den første dagen i påfølgende måned. Varsel om oppsigelse må inngis skriftlig. Varsel om oppsigelse til Leverandøren må sendes inn her

 

2.3  Bruddgebyr

Dersom Kunden har kjøpt både programvare og fysiske komponenter direkte fra Leverandør og Leverandøren skal utføre installasjon av Tjenesten, vil Kundens oppsigelse av Avtalen innen perioden slik angitt i Tjenestebeskrivelsen fra Avtaleinngåelsestidspunktet, påløper et bruddgebyr bl.a. for dekke Leverandørens investeringer i utstyr (som Kunden beholder) og installasjonskostnader, i henhold til ordrebekreftelse.

Bruddgebyrets størrelse fremgår ved bestilling og av Kundens ordrebekreftelse, hvor bruddgebyret er angitt som et månedlig beløp som beregnes for hver måned som er igjen av bruddgebyrperioden slik angitt i Tjenestebeskrivelsen, når oppsigelsesfristen utløper.

 

3.  Levering av Tjenesten

3.1  Installasjon

Leverandøren har ansvar for levering, montering og installasjon av utstyr som angitt i Tjenestebeskrivelsen. Leverandøren utfører installasjonsarbeid i henhold til Tjenestebeskrivelsen, og kun ved bruk av utstyr som normalt ansees nødvendig for installasjon av utstyr og komponenter som angitt i Tjenestebeskrivelsen. Hvis det pga. Kundens innredning/inventar eller andre grunner er nødvendig med ytterligere arbeid eller utstyr, dekkes dette av kunden i henhold til Tjenestebeskrivelsen.

 

3.2  Tid og sted for installasjon

Tid og sted for installasjon av Tjenesten avtales mellom Kunden og Leverandøren i henhold til informasjon angitt i Kundens ordrebekreftelse. Installasjon utføres normalt mellom 08.00-16.00 alle virkedager. Installasjon til andre tidspunkter kan eventuelt avtales direkte mellom Kunden og Leverandørens installatør. Dette kan medføre at Kunden må betale et tilleggsgebyr som angitt i Tjenestebeskrivelsen.

Dersom Kunden ønsker å endre avtalt tid eller sted for installasjon mindre enn 24 timer før det opprinnelig avtalte tidspunkt, eller ikke stiller installasjonssted tilgjengelig for installatør til avtalt tid og sted, vil dette medføre et tilleggsgebyr i henhold til ordrebekreftelsen.

Installasjonen gjøres tidligst 14 dager fra Avtaleinngåelsestidspunktet, med mindre Partene har inngått særskilt skriftlig avtale om tidligere installasjonstidspunkt.

 

3.3 Programvare

Leverandøren har ansvar for levering av programvareløsninger som angitt i Tjenestebeskrivelsen. Leverandøren innestår for at Kunden skal kunne oppnå adgang til sin valgte programvareløsning innen rimelig tid etter Avtaleinngåelsestidspunktet, ved å opprette bruker i samsvar med instruksjonene i Tjenestebeskrivelsen og de aktuelle brukervilkårene.

Retting og vedlikehold av programvaren utføres i samsvar med punkt 5.2 nedenfor.

 

4.  Eiendomsrett og Immaterielle rettigheter

Eiendomsretten til de fysiske komponentene i Tjenestebeskrivelsen overdras til Kunden på installasjonstidspunktet. Ingenting i dette avtaleforhold innebærer en overføring av immaterielle rettigheter fra Leverandøren til Kunden. 

 

5. Leverandørens forpliktelser og ansvar

5.1  Varslingsplikt

Dersom Leverandøren ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, skal Leverandøren gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal så vidt mulig angi når Tjenesten kan leveres.

 

5.2  Retting og vedlikehold

Dersom Tjenesten ikke leveres i henhold til Avtalen, har Leverandøren ansvar for utføring av avhjelp. Avhjelp skal utføres kostnadsfritt og innen rimelig tid, med mindre feilen skyldes Kundens forhold.

Leverandøren kan når som helst utføre retting, vedlikehold eller forbedringsarbeid som den anser nødvendig eller fordelaktig for den løpende leveringen av Tjenesten, uten kostnad for Kunden. Ved vedlikehold eller annet arbeid knyttet til de fysiske komponentene som Leverandøren installerer hos Kunden, skal partene avtale tidspunktet for utføring av arbeidet. Hvis komponentene som inngår i Tjenesten får feil av sikkerhetsmessig betydning (f.eks. for lekkasjer), eller avgir andre feilmeldinger, skal retting utføres snarest.

Leverandøren kan når som helst utføre retting og/eller vedlikehold av sin programvare. Dersom slik retting eller vedlikeholdsarbeid medfører driftsavbrudd i Tjenesten eller vesentlige deler av denne i mer enn 24 timer, plikter Leverandøren å gi Kunden melding innen rimelig tid, og minst 1 dag før antatt tidspunkt for driftsavbrudd. Midlertidige driftsavbrudd eller nedsatt tjenestenivå i forbindelse med retting- og vedlikeholdsarbeid ansees ikke som mislighold fra Leverandørens side.

 

5.3  Behandling av persondata

Leverandørens behandling av personopplysninger om Kunden utføres i samsvar med til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, og i henhold til Leverandørens personvernerklæring som er tilgjengelig her.

 

5.4  Erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for direkte økonomisk tap Kunden lider som følge av kontraktsbrudd fra Leverandørens side. Dette gjelder likevel ikke så langt Leverandøren godtgjør at kontraktsbruddet skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll, som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på Avtaleinngåelsestidspunktet, eller å unngå eller overvinne følgene av.

Forsinkelser og mangler som skyldes forhold som Kunden har ansvar for i henhold til punkt 6 nedenfor, eller indirekte, avledete tap Kunden måtte lide, medfører ikke erstatningsansvar for Leverandør.

 

6. Kundens forpliktelser og ansvar

6.1  Medvirkning til montering, vedlikehold og feilretting

Kunden skal legge forholdene til rette for at Leverandøren kan utføre sine plikter etter denne avtalen. Kunden plikter å medvirke etter beste evne til at Leverandøren får utført retting- og/eller vedlikeholdsarbeid i henhold til punkt 5.2, ved å sørge for at Leverandøren har nødvendig tilgang til husrom hvor fysiske komponenter er installert.

 

6.2  Bruk av Tjenesten og tilhørende fysiske komponenter

Tjenestens tilhørende fysiske komponenter skal kun benyttes til deres tiltenkte formål og i samsvar med alminnelige aktsomhet, slik at det ikke påføres skade eller annen forringelse.

Kunden plikter å avstå fra ethvert inngrep i eller endring av komponentene som inngår i Tjenesten. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer av programvare som inngår i Tjenesten, samt fjerning, brudd eller omgåelse av tilhørende tekniske beskyttelsessystemer. Utstyr som er fastmontert skal i avtaleperioden ikke justeres, repareres eller flyttes uten Leverandørens skriftlige samtykke.

Leverandøren kan av sikkerhetshensyn uten forvarsel beslutte hel eller delvis stenging av Kundens tilgang til Tjenesten, dersom Leverandøren har grunn til å tro at Kunden handler i strid forpliktelsene i dette punkt 6.2

 

6.3  Varslingsplikt ved skade eller feilmeldinger

Dersom Kunden oppdager feil eller skader på utstyret skal Leverandøren varsles uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom Utstyret avgir feilmeldinger. Feil meldes inn til vårt kundesenter via webskjemachat eller telefon

Feilen skal undersøkes og rettes av Leverandør i henhold til punkt 5.2. Skyldes feilen forhold som ligger innenfor Kundens eget ansvar, kan Kunden holdes ansvarlig for Leverandørens ved retting av feilen.

 

6.4  Tapsbegrensningsplikt

Ved oppstått eller forventet feil, forsinkelse eller mangel ved Tjenesten, skal Kunden begrense sitt tap så langt det er rimelig ut fra de tiltak som kreves. Har Kunden medvirket til skaden eller tapet, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, vil Leverandørens ansvar settes ned eller bortfalle.  Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

 

6.5  Reklamasjon

Reklamasjon skal gis til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget, eller burde ha oppdaget forholdet reklamasjonen gjelder. Reklamasjonsforespørsler meldes inn via dette webskjemaet. Leverandørens kontaktopplysninger finnes her.

 

6.6 Pris og Betalingsbetingelser

6.6.1 Priser

Priser for Tjenesten fremgår ved bestilling, og i Leverandørens gjeldende prislister. Eventuelle tilleggskostnader for utstyr og tjenester som ikke fremgår av Tjenestebeskrivelsen, faktureres særskilt etter nærmere avtale.

 

6.6.2  Betalingsbetingelser

Faktura fra Leverandør kan utstedes fysisk eller elektronisk. Utestående vederlag skal betales innen forfallsdatoen angitt på fakturaen.

Dersom Kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

Leverandøren kan stenge Kundens tilgang til Tjenesten og heve avtalen (i henhold til punkt 8) dersom forfalt beløp ikke er betalt innen 30 (tretti) dager etter at Leverandøren har gitt Kunden betalingsoppfordring og varsel om stenging.

 

7.  Endringer etter Avtaleinngåelsestidspunktet

7.1  Endringer i krav til Tjenesten

Dersom Kunden etter Avtaleinngåelsestidspunktet har behov for å endre innholdet i Tjenesten (f.eks. ved å velge en annen av Leverandørens abonnementsløsninger), kan Kunden gjøre dette på Leverandørens nettsider.

Dersom Kunden velger å endre sitt valg av abonnementsløsning eller andre tjenester, vil Kunden bli underlagt de priser og betingelser som gjelder for den valgte abonnementsløsningen eller tjenesten. Endringen trer i kraft umiddelbart etter at den nye tjenesten er bestilt og bekreftet for endring som medfører tilleggskjøp. Endringen trer i kraft 1 (en) måned etter at den nye tjenesten er bestilt og bekreftet for endring som medfører reduksjon i abonnementsløsning og tjeneste.


7.2  Prisendringer

Leverandørens priser kan økes ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statisk sentralbyrås konsumprisindeks. Leverandørens priser kan også justeres med 30 (tretti) dagers varsel på grunnlag av andre forhold. Vesentlige prisendringer kan likevel bare gjennomføres dersom Leverandøren kan godtgjøre at den har tilsvarende kostnadsøkninger.

 

8.  Heving

Partene har rett til å heve Avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen.

Ved Leverandørens heving av Avtalen plikter Kunden straks å innfri utestående forpliktelser overfor Leverandøren. Kunden skal i tillegg erstatte det tap som Leverandøren er påført som følge av Kundens mislighold (f.eks. manglende betaling for Tjenesten). Det samme gjelder tilsvarende for Leverandøren ved Kundens heving av Avtalen som følge av Leverandørens mislighold. 

 

9. Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom partene, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten behandles av de ordinære domstoler.

1. Personopplysningen dine og personvernet ditt

Med personopplysninger menes all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til deg, f.eks. telefonnummer, navn, e-postadresser, bostedsadresse, og kjøpshistorikk.

Denne personvernerklæringen inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du kjøper varer i vår nettbutikk, bruker Abralife applikasjonen («Abralife App» eller «Abra Borettslagsportal») eller tilhørende abonnementer og tjenester, samt hvordan personopplysningene blir brukt og til hvilket formål. Denne personvernerklæringen gjelder i tillegg til personvernerklæringen inntatt i visse tilleggstjenester.

 

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Fell Technology AS (Org.nr. 912 282 554) er behandlingsansvarlig, videre omtalt som «Fell Tech», «vi», «våre», eller «oss» i denne personvernerklæringen. Vi er behandlingsansvarlige for opplysninger som behandles i forbindelse med avtaler inngått med Fell Connect AS (Org.nr. 824 441 472).

Vi kan, i visse tilfeller, og med ditt samtykke, overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig, se punkt 3.3 i denne personvernerklæringen.

 

3. Behandling av kundeopplysninger

Denne delen (punkt 3) av vår personvernerklæring gjelder behandling av persondata i forbindelse med kjøp og/eller bruk av våre tjenester. Dersom du oppretter «bruker» i Abralife App eller Abra Borettslagsportal vil vi også behandle opplysninger som nevnt i personvernerklæringens punkt 4 nedenfor.

 

3.1  Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

3.1.1  Registreringsopplysninger  

Når du kjøper våre tjenester som privatkunde, må du oppgi ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse. Vi lagrer dine kontaktopplysninger for identifikasjonsformål og for å administrere ditt kundeforhold.  

 

3.1.2  Kjøpshistorikk

Vi vil registrere og lagre opplysninger om hvilke varer og tjenester du har kjøpt av oss. Vi vil også kunne samle inn og lagre informasjon om hvorvidt dine kjøp skjer i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester fra ditt forsikringsselskap.

 

3.1.3  Status på dine produkter

Vi vil samle inn og lagre informasjon om hvilke produkter du har fått installert, samt informasjon om produktenes status til enhver tid. Dette innebærer at vi vil innhente og lagre informasjon om hvorvidt dine produkter er montert, tilkoblet og fungerer som tiltenkt, eller om de er frakoblet og/eller om det er oppgitt noen feilmeldinger eller varslinger. Dersom du oppretter «bruker» i Abralife App eller Abra Borettslagsportal, vil opplysninger om status på dine produkter være synlig for deg i din «bruker» og du vil kunne motta varslinger der.

 

3.2  Hva bruker vi opplysningene til?

3.2.1  Administrering av ditt kundeforhold som privatkunde.

Dersom du har inngått en avtale med oss som privatkunde, vil opplysninger om ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse, samt betalingsopplysninger og kjøpshistorikk blir brukt for å administrere ditt kundeforhold, samt for å fullføre kjøp i vår nettbutikk. Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

 

3.2.2  Administrering av ditt kundeforhold som borettslagskunde

Dersom du har tilgang til våre Tjenester gjennom ditt borettslag, vil vi motta ditt navn, telefonnummer og bostedsadresse fra ditt borettslag når borettslaget ditt inngår avtale med oss, slik at vi kan kontakte deg for å avtale tidspunkt for levering og montering av våre tjenester. Dersom du velger å ikke opprette en personlig «bruker» i Abralife App, vil vi slette opplysninger om ditt navn og telefonnummer innen tre måneder etter at vi har mottatt opplysningene.

 

3.2.3  Feilretting og varsling

Opplysninger om utførte installasjoner og status på dine produkter, blir brukt av oss til å utføre nødvendig feilretting samt sørge for at du mottar varslinger hvis det oppstår lekkasje. Ved behov for oppdateringer, endringer eller retting av feil i dine produkter, vil vi bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg nødvendig informasjon om dette.

Dersom du er privatkunde, er vårt behandlingsgrunnlag vår avtale med deg. Dersom har tilgang til våre tjenester gjennom ditt borettslag, er vårt behandlingsgrunnlag ditt samtykke. 

 

3.3 Deling av personopplysninger

3.3.1  Deling av personopplysninger med ditt forsikringsselskap

Vi har samarbeidsavtaler med flere forsikringsselskaper som gir forsikringsrabatter og tilsvarende fordelaktige forsikringsvilkår til kunder som har installert våre vannstopprodukter.  Hvis du ber forsikringsselskapet vurdere om det å ha våre produkter installert gir rett til bedre priser eller vilkår på husforsikring e.l., vil dette anses som et samtykke til at vi på forespørsel kan utlevere opplysninger om utførte installasjoner og status på produkter knyttet til ditt navn, til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet kan kun benytte denne informasjonen til å gi forsikringsrabatter og tilsvarende fordelaktige forsikringsvilkår.

Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi ikke lenger overføre opplysninger om deg til ditt forsikringsselskap. Merk at tilbaketrekking av samtykket vil kunne ha innvirkning på om du får fordeler fra ditt forsikringsselskap.

Hvis du har gitt ditt samtykke til å dele informasjon med ditt forsikringsselskap, vil Fell Tech og ditt forsikringsselskap anses som felles behandlingsansvarlige av dine personopplysninger som er nødvendig for at forsikringsselskapet skal kunne gi deg rabatter eller andre fordelaktige forsikringsvilkår. Som felles behandlingsansvarlige deler vi ansvaret for å sikre lovlig behandling av personopplysninger med ditt forsikringsselskap. Dette betyr at du kan velge å rette eventuelle klager eller forespørsler angående dine personopplysninger, enten til oss eller forsikringsselskapet ditt. Parten du velger å kontakte vil være ansvarlig for å svare på din henvendelse. En oversikt over forsikringsselskaper vi samarbeider med finner du her (lenke).

Hvis du har tilgang til våre tjenester gjennom ditt borettslag, vil borettslaget måtte håndtere eventuell dialog om eiendomsforsikringen med forsikringsselskapet, inkludert hvilke opplysninger som eventuelt skal utveksles. Vi vil på forespørsel fra ditt borettslag eller borettslagets forsikringsselskap rapportere status på bruk av våre produkter (f.eks. vannlås) basert på leilighetsnummer e.l., uten at det er knyttet til ditt navn, telefonnummer e.l., med mindre du har samtykket til dette.

 

3.3.2  Deling av personopplysninger med ditt borettslag

Dersom du har tilgang til våre produkter og tjenester gjennom ditt borettslag, vil vi kunne dele opplysninger om montering og status på dine produkter med ditt borettslag gjennom Abra Borettslagsportal. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke.

Dersom du ikke gir samtykke eller trekker det tilbake, vil vi kun rapportere status på produktene til ditt borettslag basert på leilighetsnummer e.l., uten at det er knyttet til ditt navn, telefonnummer osv. Dette gjøres basert på vår berettiget interesse i å levere produkter som bidrar til sikkerheten i borettslaget og eventuelt kan medføre bedrete betingelser hos borettslagets forsikringsselskap.

 

4. Behandling av kunde- og personopplysninger i Abralife App og Abra Borettslagsportal

Denne delen av vår personvernerklæring gjelder vår behandling av persondata i Abralife App og Abra Borettslagsportal. Dersom du oppretter «bruker» i Abralife App vil vi behandle personopplysninger som nevnes nedenfor, i tillegg til personopplysningene som behandles i forbindelse med ditt kundeforhold, som beskrevet ovenfor.

 

4.1 Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

4.1.1  Registreringsopplysninger

Når du oppretter en «bruker» i Abralife App eller Abra Borettslagsportal, må du, enten som privat kunde eller som representant for ditt borettslag, oppgi ditt navn, telefonnummer og bostedsadresse. Vi lagrer ditt navn og telefonnummer for identifikasjonsformål.

 

4.1.2  Betalingsopplysninger

Dersom du foretar kjøp av abonnement, produkter eller tjenester i Abralife App eller Abra Borettslagsportal, vil vi behandle enkelte opplysninger knyttet til valgt betalingsløsning for å sikre at dine kjøp blir registrert i din «bruker» i Abralife app.

Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av hvilken betalingsløsning du har valgt. Opplysninger som typisk vil bli behandlet er telefonnummer, kontonummer og eventuelle andre opplysninger som kreves av den enkelte betalingsløsning (f.eks. kredittkortnummer for betaling med kredittkort), i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre betaling og registrere dine kjøp i din «bruker».

Informasjon om dine betalingsløsninger, som kontonummer, er synlig i din «bruker» slik at du selv kan kontrollere og ha oversikt over hvilke betalingsløsninger som er knyttet til Abralife app eller Abra Borettslagsportal.

 

4.1.3  Kjøpshistorikk

Når du oppretter en «bruker» i Abralife App eller Abra Borettslagsportal, vil vi registrere og lagre din kjøpshistorikk. Dette kan være informasjon om hvilke produkter, tjenester eller abonnementer du, eller ditt borettslag, har kjøpt.

 Vi vil også kunne samle inn og lagre informasjon om hvorvidt ditt kjøp skjer i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester fra ditt forsikringsselskap.

 

4.2 Hva bruker vi opplysningene til?

4.2.1  Administrering av din «bruker»

Opplysninger om ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse, samt betalingsopplysninger og kjøpshistorikk blir brukt for å administrere din «bruker» i Abralife App eller Abra Borettslagsportal, slik at du alltid kan se hvilke produkter og tjenester du, eller ditt borettslag, har tilgang til. Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

 

4.2.2  Markedsføring

Vi vil sende deg opplysninger og gode tilbud på produkter levert av oss, eller relaterte produkter levert av våre samarbeidspartnere. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og vil da ikke lenger motta markedsføring.

 

5. Dine samtykker

Hvis du har tilgang til våre tjenester gjennom ditt borettslag, trenger vi samtykke fra deg for å overføre opplysninger om dine utførte installasjoner og status på dine produkter til ditt borettslag. Vi trenger også samtykke fra deg for å sende deg markedsføring.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det å gi samtykke er ikke et krav for at du skal kunne bruke vår app eller nettside. Dersom du har opprettet «bruker» i Abralife App vil en oversikt over hvilke samtykker du har gitt alltid være tilgjengelig i din «bruker». Du kan når som helst gå inn på din «bruker» og trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du ikke har opprettet «bruker» i Abralife App, kan du trekke tilbake dine samtykker ved å henvende deg til oss.

 

6. Når sletter vi dine personopplysninger?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det følger av lov at opplysningene skal eller kan oppbevares lengre enn dette.

Vi sletter dine opplysninger når du ber om det, med mindre det foreligger annet grunnlag for behandlingen. Opplysninger som behandles med grunnlag i ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake, med mindre det foreligger annet grunnlag for behandlingen. Forespørsel om sletting kan rettes til oss her.

 

7. Klager og henvendelser

Alle henvendelser om personvern og vår bruk av dine personopplysninger kan rettes til oss her.

Du kan også klage til Datatilsynet dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no

 

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår bruk av dine personopplysninger eller endringer i relevant regelverk, vil denne personvernerklæringen oppdateres. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne nyeste versjon på vår nettside.

Det er lov å ombestemme seg!

Har du som forbruker i EØS kjøpt en vare eller en tjeneste av oss, har du rett til å benytte deg av angrerett uten nærmere begrunnelse, jfr. angrerettloven

Angreretten må benyttes innen 14 dager (2 uker) fra avtalen ble inngått, eller varene ble bestilt. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.

Vedlagt din ordrebekreftelse (mottatt på e-post) finner du angreskjema som pdf. Det er opp til deg å bruke det vedlagte skjema, men det er ikke obligatorisk. 

Du kan også enkelt benytte deg av angreretten ved å fylle ut vårt web-skjema (se link under). Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (e-post). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Retur av varer og bruk av angrerett

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder
leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type
levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller
senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi
foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige
transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli
pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.


Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram
dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du
må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter
den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake
varene før fristen på 14 dager er utløpt.


Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.


Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av
varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 

Les mer om angreretten her: Angrerettloven (forbrukertilsynet)

Fell Technology tar rimelige og nøndvendige skritt for å sikre at personopplysningene vi samler inn fra deg er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du kan be om innsyn og be om at feilaktig eller unøyaktig personlig informasjon oppdateres. Du kan også be om at personopplysningene dine blir slettet. Fell Technology vil svare umiddelbart på dine forespørsler og i alle tilfeller innen 30 dager, eller i samsvar med gjeldende lov.

For å beskytte deg og dine data må du sende forespørselen om innsyn, endring eller sletting fra den e-post adressen som allerede er registrert på din brukerkonto. Det kan også være nødvendig å bekrefte identiteten din før vi behandler forespørselen. Vi kan avslå å behandle forespørsler som setter andres personvern i fare, er ekstremt upraktiske, eller, som vil måtte kreve tiltak som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lover. Vær oppmerksom på at vi kan trenge å beholde visse opplysninger for journalføringsformål, og det kan også være gjenværende informasjon som vil forbli i våre databaser og andre poster, som ikke vil bli fjernet.

 

Forespørsel om tilgang, retting eller sletting, kan gjøres på følgende vis:

Epost: mail@felltech.no

Postadresse: Fell Technology AS. Bragernes Torg 2, 3017, Drammen, Norway.

Ved ditt samtykke til nyhetsbrev, kan vi sende deg nyhetsbrev på epost. Innholdet i disse vil inneholde relevant informasjon og tilbud om våre proukter, tjenester og løsninger. Våre nyhetsbrev kan inneholde informasjon fra vårt selskap Fell Technology og våre datterselskaper/underselskaper.
I tillegg til dette vil vi kunne sende ut spørreundersøkelser og annen oppfølgning pr. e-post og bruke dine personopplysninger for å rette markedsføring mot deg på Internett og i sosiale medier som f.eks. Google, Instagram og Facebook.