Salgsbetingelser for netthandel

1. Avtalen

Denne avtalen gjelder kjøp av produkter via vår nettbutikk (www.abralife.no/shop), og inngås mellom Fell Connect AS (videre omtalt som «Selger» eller «Part») og en forbruker som bestiller varer eller tjenester på Selgers nettsider («Kjøper» eller «Part»).

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger angitt ved bestilling og eventuelle andre vilkår som er særskilt avtalt mellom Selger og Kjøper. Ved eventuell motstrid, går det som er særskilt avtalt mellom Partene foran Salgsbetingelsene, med mindre det strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Selgers kontaktinformasjon

Selger er Fell Connect AS

Selgers adresse: Bragernes Torg 2, 3017 Drammen

Selgers organisasjonsnummer: 824 441 472

Telefonnummer: 23 96 02 51

3. Pris

Alle angitte priser og transportkostnader for varer på Selgers nettsider inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for produkter som leveres til adresser i Norge utenom Svalbard. Det er de priser for varer som er angitt i Nettbutikken på bestillingstidspunktet som gjelder. Eventuelle etterfølgende prisendringer har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom Kjøper har bestilt et produkt til levering til en adresse utenfor Norge, kan det påløpe tilleggsavgifter i forbindelse med toll, samt transportkostnader.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge Parter når Kjøper har sendt bestilling og mottatt bestillingsbekreftelse fra Selger.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det, f.eks. som følge av skrive- eller tastefeil på Selgers nettsider, er angitt feilaktig informasjon om produktets pris eller egenskaper og Kjøper innså eller burde ha innsett at det forelå slik feil.  

5. Betaling

Betalingen utføres gjennom Kundens valgte betalingsløsning ved fullført bestilling.

Dersom Kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven samt purregebyr og omkostninger iht. inkassolovgivningens regler.

6. Angrerett

Kjøper har angrerett og kan gjøre bruk av angreretten ved å følge instruksene i denne artikkelen. Angrefristen utløper 14 dager etter levering, jf. angrerettloven § 21.

Ved bruk av angreretten, må Kjøper returnere varen(e) til Selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må dekke kostnadene ved retur av varen(e).

7. Levering og risikoen for varen

Levering er skjedd og risikoen for varene går over på Kjøper når Kjøper eller dennes representant har overtatt varene. Selger har risikoen for varene (for skader under transport o.l.) inntil levering er utført. Dersom det avtales at Kjøper skal hente varen på et annet sted enn hos Selger (f.eks. på Posten), går risikoen for varen over på Kjøper når leveringstiden er inne og Kjøper er kjent med at varen er stilt til Kjøpers rådighet på leveringsstedet.

Antatt Leveringstidspunkt fremgår ved bestilling og vil være senest 30 dager etter bestilling. Selger vil gi Kjøper informasjon om eventuelle forsinkelser. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, kan Kjøper ha rett til å heve kjøpet jf. forbrukerkjøpsloven § 19 jf. § 23.

Når Kjøper har overtatt varene, bør Kjøper ved første anledning undersøke om det er riktige varer som er mottatt og at varene ikke er skadet eller har andre feil eller mangler. Kjøper bes ta kontakt med Selger vså snart som mulig dersom Kjøper oppdager skader, mangler eller feil ved varer som er levert.

8. Garanti

Selger tilbyr garanti for produkter produsert av Selger eller Selgers konsernselskaperEn fullstendig oversikt over de garantivilkår som gjelder for Selgers produkter, finnes her. Selger tilbyr ingen garanti for produkter produsert av tredjeparter og er ikke bundet av eventuelle garantier gitt av tredjeparter for slike tredjeparters produkter. For mer informasjon om garanti for eventuelle tredjepartsprodukter, bes Kjøper oppsøke produsenten av det aktuelle produktet. Selgers garanti for produkter produsert av Selger begrenser ikke Kjøpers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Forsinkelse og manglende levering

Dersom Selger ikke leverer, eller leverer varen(e) for sent, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper ha rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen eller kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

9. Mangler eller feil ved varen

Dersom varen(e) har feil eller mangler, kan Kjøper ha rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen eller kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Dersom Kjøper ønsker å fremme krav på grunnlag av at varene(e) har feil eller mangler, må Kjøper gi Selger melding om dette (reklamasjon) innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget manglene, jf. forbrukerkjøpsloven § 27

Reklamasjon fremsettes skriftlig via vårt webskjema. Alle henvendelser besvares så snart som mulig. Dersom det er nødvendig, vil Selger iverksette tiltak for å undersøke og utbedre mangelen. Dersom det viser seg at det ikke foreligger en mangel, kan Selger kreve at Kjøper dekker Selgers kostnader til undersøkelser som har vært nødvendige for å avdekke hvorvidt det forelå en mangel, samt eventuelle reparasjonskostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

10. Salgspant

Selger forbeholder seg salgspant i alle leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet jf. panteloven § 3-14.

11. Bruddgebyr

Ingen bindingsperiode: Det er ingen bindingsperiode knyttet til kjøpet av produktene våre. Du kan si opp tjenesten når som helst.

Avbestilling og Bruddgebyr: Ved kjøp av våre tjenester og produkter er det ingen eksplisitt bindingsperiode. Imidlertid, dersom tjenesten er annonsert med bruddgebyr og avsluttes innen de første tre årene (36 måneder) fra kjøpsdato, vil et bruddgebyr tilsvarende den gjenværende andelen av produktenes verdi bli pålagt. Minste totalpris oppgis i salgsteksten på den angitte tjenesten i nettbutikken.

    1. Dette bruddgebyret er designet for å dekke de nedskrevne kostnadene for de produktene du mottok da du startet tjenesten, da disse produktene ble tilbudt til en lavere pris i kombinasjon med tjenesten.
    2. Beregning av bruddgebyret utføres på en lineær måte over de første tre årene fra kjøpsdato. Det betyr at beløpet som skal betales ved avbestilling reduseres hver måned fra kjøpsdatoen, fordelt jevnt over en 36 måneders periode.
    3. Som et eksempel, la oss anta at den totale summen av bruddgebyret ved kjøpstidspunktet var 3000 kr. Hvis tjenesten avsluttes 18 måneder etter kjøpsdato, vil du være ansvarlig for å betale den gjenværende andelen av bruddgebyret. I dette tilfellet, ettersom halvparten av den 36-måneders perioden har gått (18 måneder), ville bruddgebyret reduseres med halvparten, som tilsvarer 1500 kr.
    4. Bruddgebyret beregnes basert på den totale verdien av produktene ved kjøp, minus eventuelle betalinger du allerede har gjort mot produktene. Dersom du har spørsmål om beregningen av bruddgebyret, vennligst kontakt vår kundeservice.
    5. Vi anbefaler alle våre kunder å vurdere nøye før kjøp av tjenesten, og vi er alltid her for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om denne prosessen.

Ved å kjøp av produkter eller tjenester som er opplyst med bruddgebyr bekrefter du at du forstår og aksepterer disse vilkårene.

12. Installasjonstjenester

Les mer om installasjonstjenester vilkår for disse her.

13. 12 måneder pengene tilbake garanti

Omfang: Denne garantien gir Kjøper rett til å returnere kjøpte produkter eller kansellere abonnementer innen tolv (12) måneder fra kjøpsdatoen for full refusjon, underlagt vilkårene som er angitt nedenfor.


Betingelser for retur av produkter:

a. Produktet må være i original stand og, når det er mulig, i original emballasje med all tilbehør og dokumentasjon som fulgte med produktet.

b. Produktet skal ikke ha vært utsatt for skade, misbruk eller unormal slitasje.

c. Bevis for kjøp, for eksempel kvittering eller ordrebekreftelse, må legges ved returnering.


Betingelser for kansellering av abonnement:

a. Kjøper kan kansellere abonnementet innen tolv (12) måneder fra startdatoen for abonnementet.

b. Ethvert ubrukt beløp eller betaling for perioden etter kansellering vil bli refundert til Kjøper.


Returprosedyre for produkter: Kjøper må informere Selger skriftlig, enten via e-post eller annen skriftlig kommunikasjon, om ønsket retur før produktet sendes tilbake. Selger vil deretter gi nødvendige instruksjoner og returadresse.


Refusjon: Etter mottak og inspeksjon av det returnerte produktet, eller etter kansellering av abonnementet, vil Selger refundere kjøpesummen til Kjøper via den opprinnelige betalingsmetoden. Refusjon vil bli behandlet innen 14 arbeidsdager etter at Selger har mottatt det returnerte produktet eller etter mottak av kanselleringsforespørselen for abonnementet.


Frakt for produkter: Med mindre annet er avtalt skriftlig, er Kjøper ansvarlig for returfraktkostnader ved retur av produkter.


Unntak: Denne garantien dekker ikke produkter eller abonnementer som er kjøpt under salg, spesialtilbud eller som en del av en kampanje, med mindre annet er spesifikt angitt av Selger i skriftlig form.


Lover og forskrifter: Denne garantien påvirker ikke Kjøpers lovfestede rettigheter i henhold til norsk forbrukerlovgivning.

14. Behandling av personopplysninger

Selgeres behandling av personopplysninger om Kjøper utføres i samsvar med til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, og i henhold til Leverandørens personvernerklæring, som er tilgjengelig her.

15. Endring av salgsbetingelsene

Selger forbeholder seg retten til å oppdatere og justere Salgsbetingelsene.

16. Lovvalg og konfliktløsning

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom partene, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten behandles av de ordinære norske domstoler. Denne bestemmelsen begrenser ikke eventuelle ufravikelige rettigheter forbrukere bosatt i andre EØS-land måtte ha etter nasjonal lovgivning i sitt hjemland.